Akcyza na wyroby węglowe

 

 

ZWOLNIENIA Z AKCYZY:

Zwolnieniu podlegają czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe 
przeznaczone do celów opałowych:
– w procesie produkcji energii elektrycznej;
– w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
– przez gospodarstwa domowe
organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiejpodmioty systemu oświatyżłobki i kluby dziecięcepodmioty leczniczejednostki organizacji społecznejorganizacje pożytku publicznego;
– do przewozu towarów i pasażerów koleją;
– do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
– w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
– w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
– przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
– przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie uwarunkowane zostało koniecznością udokumentowania ich sprzedaży na terytorium kraju, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu dokumentem dostawy, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy
ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1108) lub innym dokumentem określonym w ustawie o podatku akcyzowym.

STAWKI AKCYZY

• Art. 88. 6. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów
węglowych, które wynoszą odpowiednio:
1) 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;
2) 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;
3) 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704
• Art. 89. 1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:
1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701,
2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

WĘGIEL KAMIENNY CN 2701 30,46 zł/t netto 37,47 zł/t brutto

WĘGIEL BRUNATNY CN 2702 11,00 zł/t netto 13,54 zł/t brutto

KOKS                          CN 2704 35,20 zł/t netto 43,30 zł/t brutto

 

 

Lista składów opału w Polsce