Wielu domo­wych pala­czy (obo­jęt­nie czy palą 3 mie­siące czy 30 lat) nie potrafi palić w piecu. To tak powszechne, że kop­cący syfem komin i cią­głe bie­ga­nie do kotłowni uznaje się za rzecz nor­malną i waru­nek konieczny, żeby było tanio.

Dość tego! Prze­pro­wadź rewo­lu­cję w swo­jej kotłowni. Zostaw stary, brzydki piec. Zostaw opał. Zmień przy­zwy­cza­je­nia i naucz się wła­ści­wie palić. Wtedy prze­sta­niesz kop­cić, a kotłow­nię odwie­dzisz raz dziennie.

Zebra­li­śmy tutaj ele­men­tarz eko­no­micz­nego pale­nia w piecu – to infor­ma­cje, które pozwolą ci ogrze­wać dom węglem czy drew­nem o wiele taniej i mniej uciąż­li­wie niż do tej pory. Sko­rzy­stały na tym już tysiące osób – ty też spró­buj, a wściek­niesz się, że tyle lat męczy­łeś się nie wie­dząc, że można lepiej.

 Jak pra­wi­dłowo palić w piecu 

Jak ste­ro­wać kotłem zasy­po­wym. Sypać wię­cej i dusić czy palić mniej a czę­ściej? Przy­my­kać szy­ber, dmu­chać wia­tra­kiem, a może wkrę­cić sta­ro­świecki miarkownik?
Roz­pa­laj w piecu od góry. Poznaj czyst­szy, tań­szy i wygod­niej­szy spo­sób pale­nia w piecu wzo­ro­wany na zasa­dzie dzia­ła­nia nowo­cze­snych kotłów podajnikowych na ekogroszek
Roz­pa­laj w piecu od góry. Poznaj czyst­szy, tań­szy i wygod­niej­szy spo­sób pale­nia w piecu wzo­ro­wany na zasa­dzie dzia­ła­nia nowo­cze­snych kotłów podajnikowych.

 Jak to działa ?

Rodzaje dymu i sadzy. Po tym nie­za­wod­nie poznasz, czy palisz efektywnie.
Prze­pa­la­nie czy cią­głe grza­nie? Kiedy i jak inten­syw­nie grzać, aby w domu było odpo­wied­nio cie­pło za roz­sądne pieniądze?
Jak działa spa­la­nie węgla i drewna? Z czego składa się węgiel i drewno oraz co z tego wynika przy ich spa­la­niu? Górne spa­la­nie, dolne spa­la­nie – jak odróż­nić i jakie to ma znaczenie?
Czym można bez­piecz­nie palić w piecu? Co nigdy nie ma prawa się w nim zna­leźć jeśli miłe ci wła­sne zdro­wie? Czy odpady radio­ak­tywne nadają się na opał jeśli szwa­gier może je zała­twić za flaszkę?

Materiał na licencji CC BY-SA. Rozpowszechnianie wysoce wskazane!
        CzysteOgrzewanie.pl