Regulamin KPW

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.kuppanwyngiel.eu

 

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dariusza Wojtasiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Make&Take Dariusz Wojtasiewicz z siedzibą w Katowicach (Usługodawca) na rzecz Użytkowników, zasady korzystania z witryny internetowej www.kuppanwyngiel.eu oraz sposób reklamowania zakupionych towarów lub usług.
Dane Użytkowników są przetwarzane przez Administratora Platformy KPW, w celu świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu I Rady UE z dnia 27 Kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Żaden Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych bez uprzedniego wyrażenia zgody.
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Administratorze serwisu – należy przez to rozumieć Dariusza Wojtasiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Make&Take Dariusz Wojtasiewicz z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ulicy Adama Mickiewicza 29, NIP: 7471306587; REGON: 243067415, kontakt e-mail: biuro@kuppanwyngiel.pl
2. Platforma KPW – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.kuppanwyngiel.eu należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi dostępu do posiadanej bazy danych.
3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć:

a) konsumenta – tj. zgodnie z art. 22 1 k.c., osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową;
b) przedsiębiorcę – tj. zgodnie z art. 43 1 k.c., należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osoba prawna, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który staje się Usługobiorcą korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę po rejestracji i założeniu Konta na Platformie KPW.

5. Rejestracja – należy przez to rozumieć uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu, poprzez podanie swoich danych osobowych oraz kontaktowych.
6. Konto Użytkownika – należy przez to rozumieć utworzony w wyniku rejestracji profil, który umożliwia korzystanie z Panelu sprzedażowego, usługowego oraz zakupowego w zależności od wybranej formy konta.
7. Sprzedawca – należy przez to rozumieć podmiot wystawiający swoje produkty lub usługowe na Platformie KPW, które stanowią ofertę handlową produktów oraz usług.
8. Pytający – należy przez to rozumieć podmiot składający zapytanie ofertowe za pomocą formularza zapytania, w celu otrzymania ofert od Sprzedawców lub Usługodawców.
9. Zapytanie Ofertowe – należy przez to rozumieć publikację zamieszczoną na Platformie KPW, w celu uzyskania przez Pytającego ofert dopasowanych do treści zapytania. Wszystkie odpowiedzi na zapytanie są transparentne i dostępne za darmo dla każdego użytkownika Platforma KPW
10. Formularz zapytania – należy rozumieć przez to integralną część serwisu, która pozwala Pytającemu złożyć Zapytanie Ofertowe, w celu otrzymania zindywidualizowanych ofert.
11. Dostawca – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dostarcza produkt lub usługę za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom Kupującym lub składającym Zapytanie.
12. Oferta Handlowa – należy przez to rozumieć ogłoszenia zamieszczone przez Sprzedawcę lub Usługodawcę na Platformie KPW.
13. Cennik – należy przez to rozumieć wykaz wszystkich płatnych usług oferowanych przez Platformę KPW
14. Opłaty – należy przez to rozumieć prowizję w wysokości 2% od sprzedaży produktów lub usług za pośrednictwem Platformy KPW. Termin rozliczenia opłat wynosi rozliczane 10 dni.
15. Faktura – należy przez to rozumieć dokument wydany w związku z dokonaniem sprzedaży, w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług oraz przepisami wydanymi na jej podstawie z terminem płatności 7 dni od daty wystawienia.
16. Insert Coal – (IC) – jest wewnętrznym certyfikatem, który jest nadawany sprzedawcom wyróżnionym na podstawie opinii oraz punktacji wystawionych przez Kupujących.
17. Opinia – należy przez to rozumieć komentarz wystawiony przez podmiot uprawniony, tj. Kupującego.
18. Weryfikacja – należy przez to rozumieć procedurę sprawdzenia Sprzedawcy, Usługodawcy oraz Pytających. W przypadku Sprzedawców i Usługodawców Administrator dokonuje weryfikacja, ma na celu sprawdzenie wymagań dotyczących jakości oferowanych przez nich towarów lub usług.
19. Przetargi – należy przez to rozumieć dział dostępny dla wszystkich Użytkowników, którzy chcą złożyć ofertę przetargową za pośrednictwem Platformy KPW.
20. Strefa Hurtu – należy przez to rozumieć część Platformy KPW dostępną dla dodatkowo Sprzedawców i Usługodawców posiadających Insert Coal.

Zasady ogólne dotyczące Platformy KPW

1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem, iż Użytkownik zapoznał się z nim oraz zgadza się z jego treścią.
2. Na Platformie KPW zabrania się publikacji ofert oraz zapytań ofertowych niezgodnych z przepisami prawa, naruszających prawa autorskie oraz wprowadzające w błąd kupującego.
3. Administrator Platformy KPW zastrzega sobie prawo do usuwania ofert lub zapytań ofertowych, jeżeli poweźmie uzasadnioną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Podmioty posiadające ocenę na poziomie mniejszym niż 3,9 gwiazdki oraz podmioty, które w bardzo krótkim czasie otrzymały więcej niż 10 negatywnych opinii, będą zawieszane przez Administratora do momentu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji.
5. Wiadomości wysyłane do Sprzedawców lub Klientów powinny dotyczyć oferowanych usług lub produktów.
6. Podczas komunikowania się za pomocą Platformy KPW zabrania się używania wulgaryzmów, niestosownych zachowań, obrażania uczuć religijnych innych oraz przejawów nienawiści na tle rasowym i kulturowym.
7. Platforma KPW jest własnością intelektualną Administratora i zawiera treści chronione prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania treści znajdujących się na Platformie KPW. Logo oraz pełna nazwa Platformy KPW – Kup Pan Wyngiel są znakiem towarowym i nie mogą być wykorzystywane, chyba, że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.

Formularz zapytania

1. Formularz zapytania jest dostępny dla każdego, kto chce otrzymać zindywidualizowane oferty dotyczące wybranego towaru lub usługi od Sprzedających. W celu złożenia zapytania należy wypełnić formularz i wysłać go do Administratora.
2. Skorzystanie z formularza zapytania nie wymaga rejestracji.
3. W przypadku złożenia odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, Pytający otrzyma link do Konta Użytkownika, co umożliwi mu wybranie jednej z przedstawionych ofert. Otwierając przesłany link, Pytający uzyska dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy KPW.
4. Wystosowanie zapytania za pomocą formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz utworzenie Konta Użytkownika w imieniu. Pełna funkcjonalność będzie dostępna po zatwierdzeniu wysłanego przez nas drogą elektroniczną linka do aktywacji konta.
5. Osoba, która założyła Konto Użytkownika – Kupującego może od tej pory dokonywać zakupu lub dodawać bezpłatnie swoje zapytania ofertowe.
6. Administrator Platformy KPW jest uprawniony do zweryfikowania podanych przez Pytającego danych oraz zwrócenie się do niego uzupełnienia informacji w treści zapytania. Pracownicy Platformy KPW mogą kontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z Pytającymi, celem weryfikacji ww. danych.

Zapytania ofertowe

1. Zabrania się w treści Zapytania Ofertowego umieszczania treści reklamowych.
2. Osoba składająca Zapytanie Ofertowe jest zobowiązana do podania szczegółowego opisu
poszukiwanego produktu, a w szczególności powinno zawierać rodzaj, jakość, ilość
poszukiwanego towaru, adres oraz termin dostawy.
3. Przy składaniu Zapytania Ofertowego zabrania się podawania linków lub odnośników na
zewnątrz serwisu.
4. Sprzedający (Usługodawca) nie może wprowadzać w błąd Kupujących poprzez podawanie
nieprawdziwych informacji, tj. np. zawyżając parametry sprzedawanych towarów, które nie
są zgodne z prawdziwymi danymi technicznymi.
5. Sprzedający (Usługodawca) nie może oferować takich produktów jak:
Ekogroszek Kazimierz Juliusz – produkt niedostępny na rynku,
Ekogroszek Wesoła 100 % – chyba, iż wykaże że produkt został zakupiony w
kopalni Wesoła w Mysłowicach,
Ekogroszek Pieklorz – obecna nazwa to Ekogroszek Skarbek.
6. Każdy Sprzedający (Usługodawca), który uzyska dane Kupującego jest zobowiązany do
zachowania tajemnicy handlowej oraz nieprzekazywania osobom trzecim uzyskanych
informacji. Nadto Sprzedający (Usługodawca) musi przestrzegać przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku, dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu informacji takich danych oraz
uchylenie dyrektywy 95/46 WE dotyczącej ogólnych zasad o ochronie danych osobowych.

Rejestracja firmy sprzedaż oraz kontakt z klientami.

1. Sprzedający (Usługodawca), w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe musi dokonać rejestracji oraz otworzyć Konto Użytkownika.
2. Rejestracja na Platformie KPW jest całkowicie bezpłatna.
3. Do zarejestrowania się na Platformie KPW Sprzedający (Usługodawca) musi podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracji, tj. nazwę firmy, siedzibę, adres korespondencyjny, NIP, REGON, aktualny adres poczty elektronicznej oraz wprowadzić hasło.
4. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika, Sprzedający (Usługodawca) otrzyma na podany adres e-mail link do aktywacji konta. Pracownicy Platformy KPW mogą kontaktować się z losowo wybranymi Użytkownikami, w celu zweryfikowania prawdziwości podanych informacji.
5. Zarejestrowani Użytkowni mają możliwość edytowania oraz uzupełniania danych w swoim profilu.
6. Zarejestrowany Sprzedający (Usługodawca) ma dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu, tj. statystyk, analizy zamówień oraz otrzymuje możliwość kontaktu z Pytającymi.
7. Udzielenie odpowiedzi przez Sprzedającego (Usługodawcy) na Zapytanie Ofertowe jest bezpłatne.
8. Publikowanie przez Sprzedającego (Usługodawcę) ofert jest bezpłatne. Oferta powinna zawierać informacje takie jak:

a) dane Sprzedającego (Usługodawcy), w szczególności dane firmy, w tym NIP, REGON oraz adres siedziby lub miejsca magazynowania towarów,
b) czas trwania oferty,
c) dokładny opis przedmiotu oferty,
d) koszt sprzedaży towaru lub wykonania usługi
e) opis warunków przetargu albo wskazanie sposobu udostępnienia tych warunków,
f) inne informacje niezbędne do zrealizowania umowy

7. Sprzedawcy oferujący swoje produkty nie mogą przedstawiać na Platformie KPW cen wyższych niż na innych portalach. Sprzedawca ma jednak prawo do przeprowadzenia kampanii promocyjnej i ustaleniu niższych cen niż w swoim sklepie internetowym lub punkcie sprzedaży, nawet jeśli sprzedaje produkt tego samego producenta.
9. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ofert niezgodnych z Regulaminem.
10. W rubryce “Dodatkowe Usługi” Sprzedający (Usługodawca) może dodać takie usługi jak transport, możliwość płatności za pobraniem i inne, określając ich dokładną wartość cenową.
11. Wszelkie opłaty prowizyjne w wysokości 2% są pobierane tylko w sytuacji zawarcia umowy między Sprzedającym (Usługodawcą) a Kupującym.
12. Sprzedający (Usługodawca) powinien zaakceptować zamówienie dopiero, gdy wszystkie szczegóły transakcji zostały uzgodnione z Kupującym. Wówczas uruchamia się zegar odliczający czas dostawy deklarowany przez Sprzedającego (Usługodawcę).
13. Sprzedawca (Usługodawca) w razie kłopotów z terminową realizacją zamówienia, może
wydłużyć czas wykonania produktu (usługi). Wydłużając czas wykonania zobowiązania, Sprzedający (Usługodawca) za pomocą wbudowanego czatu musi poinformować Kupującego o przyczynach opóźnienia.
14. Zabrania się przekazywania hasła dostępu do konta osobom trzecim, innych sposobów udostępniania możliwości korzystania z konta, a także odsprzedawania konta na rzecz innych podmiotów.
15. Sprzedawca (Usługodawca), którego Jeżeli Pytający, który złożył Zapytanie Ofertowe zdecyduje się na wybranego sprzedawcę zostanie on o tym powiadomiony a wybór Klienta od tego momentu będzie dostępny dla wszystkich pozostałych użytkowników Portalu KPW.
16. Użytkownicy mają prawo w każdej chwili do zmiany swoich Ofert oraz pełnej edycji.

Opinie

1. Po otrzymaniu towaru lub wykonaniu usługi, Kupujący ma prawo wystawić Sprzedającemu (Usługodawcy) opinię.
2. Treść opinii będzie ogólnodostępna i widoczna pod zakupionym produktem lub usługą. Dane wystawcy opinii nie będą upublicznione.
3. Zabrania się sztucznego sposobu dodawania opinii oraz podwyższania punktacji. Każda próba niezgodnego z Regulaminem publikowania opinii lub punktacji może skutkować zawieszeniem konta i naliczeniem opłat w wysokości 2% prowizji.
4. Administrator Platformy KPW może zwrócić się do Kupującego z prośbą o wystawienie opinii dodania opinii o wybranym Sprzedawcy (Usługodawcy).
5. Zabrania się w treści opinii używania wulgaryzmów, Opinie nie mogą zawierać adresów do stron internetowych oraz innych danych z tym związanych i powinny dotyczyć tylko wybranego produktu
6. Wszelkie formy promujące produkty lub usługi innych podmiotów są niezgodne z polityką Platformy KPW i będą automatycznie cenzurowane.
7. Platforma KPW nie ponosi odpowiedzialności za opinie wystawione przez Kupujących.
8. W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał usunąć lub zmodyfikować swoją opinię, powinien zgłosić to za pomocą [formularza kontaktowego] lub wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@kuppanwyngiel.pl. Prośba o usunięcie opinii musi zawierać uzasadnienie.

Certyfikat Insert Coal (IC)

1. Certyfikat IC otrzymują Sprzedający (Usługodawcy), których średnia ocena wynosi 4,5 gwiazdki i równocześnie posiadają minimum 30 pozytywnych opinii.
2. Wysoko oceniane produkty mogą zostać wyróżnione tytułem “Zaufany Produkt”, który będzie widoczny tylko przy tym produkcie, po uzyskaniu [dookreślić] ilość pozytywnych opinii.
3. W przypadku utraty przez Sprzedającego wiarygodności, Administrator ma prawo usunąć certyfikat IC.
4. Po utracie certyfikatu IC dalsze posługiwanie się nim jest zabronione, a jego bezprawne wykorzystanie traktowane będzie jako złamanie Regulaminu Platformy KPW. Administrator zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdy tydzień bezprawnego posługiwania się certyfikatem. Kara umowna nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Strefa przetargów

1. Do Strefy przetargów mają dostęp jedynie Użytkownicy będący przedsiębiorcami, którzy zostali zweryfikowani przez Administratora.
2. Weryfikacja wskazana w pkt. 1 ma na celu sprawdzenie autentyczności danych oraz dokumentów przekazanych przez Użytkowników.
3. Ogłoszenie przetargu oraz zgłaszanie ofert możliwe jest jedynie za pomocą formularzy, dostępnych w Strefie przetargów.
4. Ogłoszenie przetargu oraz złożenie oferty jest bezpłatne.
5. W ogłoszeniu o otwarciu przetargu należy zawrzeć:

a) dane oblata – nazwę, siedzibę, nr KRS lub nr NIP,
b) czas trwania przetargu (terminu, do którego można zgłaszać oferty),
c) opis produktu lub usługi, a w szczególności informacje dotyczące rodzaju, ilości oraz jakości poszukiwanych produktów (usług),
d) warunki przeprowadzenia przetargu, tj. informacji o kryteriach wpływających na wybór zwycięskiej oferty, a także zastrzeżenie o możliwości zmian warunków przeprowadzenia przetargu,
e) wskazanie warunków dostarczenia przedmiotu przetargu poprzez: określenie miejsca i terminu doręczenia, maksymalnej odległości transportu;
f) usług dodatkowych oczekiwanych przez oblata.

6. Oferta złożona w toku przetargu powinna zawierać informacje wymagane w ogłoszeniu, a także cenę produktu (usługi) i koszty transportu. Oferent może zawrzeć w swojej ofercie także informacje o usługach dodatkowych, wskazując ich cenę, warunki realizacji, a także wpływ na termin wykonania umowy.
7. Do zawarcia umowy między Użytkownikami dochodzi z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Spory powstałe w związku z realizacją umowy zawartej za pośrednictwem Platformy KPW strony powinny starać się rozwiązać w sposób polubowny. Wszelkie sytuacje konfliktowe można zgłosić Administratorowi za pomocą [formularza].
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulamin zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

Cennik oraz Polityka Prywatności.

1. Rejestracja na Platformie KPW jest bezpłatna.
2. Korzystanie z funkcji Odpowiedzi na Zapytania Ofertowe jest bezpłatne. Opłatę w wysokości podanej w pkt 2 uiszcza tylko Sprzedawca (Usługodawca), którego oferta została wybrana.
3. Do sprzedaży produktów oraz usług doliczana jest opłata w wysokości 2% ceny. Link do pełnego cennika znajduje się tutaj>>>
4. Opłata w wysokości 2% prowizji od każdej transakcji jest pobierana od Sprzedającego (Usługodawcy) co 10 dni. Podsumowanie dokonanych zamówień przez Kupujących wraz z załączoną Fakturą z 7-dniowym terminem płatności od dnia jej wystawienia.
5. Podsumowanie zamówień oraz Faktury będą wysyłane na wskazany przez Sprzedającego adres e-mail.
6. Niedokonanie płatności w terminie będzie skutkować zawieszeniem konta do momentu uregulowania zaległych płatności.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika prowizji z wcześniejszym przesłaniem stosownej informacji do Sprzedających (Usługodawców) celem akceptacji nowych warunków rozliczania prowizji.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, w ramach których nowo zarejestrowanym Sprzedawcom usług lub produktów może dać miesięczny okres promocyjny, zmniejszający prowizje lub znoszący je na okres trwania promocji.
9. Polityka Prywatności oraz danych osobowych została dokładnie opisana Tutaj>>> . Polityka Prywatności i Regulamin stanowią integralną część Niniejszego Regulaminu.

Obowiązki Administratora

1. Administrator Platformy KPW jest zobowiązany do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
2. W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonalnością Platformy KPW Administrator dołoży wszelkich starań, by je naprawić. Wszelkie awarie lub zgłoszenia awarii będą natychmiast rozpatrywane przez naszych specjalistów.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw oraz prac technicznych, co może wiązać się z chwilowym brakiem dostępu do Platformy KPW.
4. Platforma KPW nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia niezależne od Administratora, tj. awarie serwerów, łączy oraz systemu SSL, jak również niedozwolone działania internautów, w tym próby włamania się do systemu oraz utratę danych, które mogą skutkować brakiem dostępu do konta Użytkownika.
5. Administracja KPW nie ponosi odpowiedzialności związanej z wprowadzeniem w błąd Kupującego oraz odpowiedzialności za zakupiony towar lub usługi od Sprzedawców (Usługodawców).
6. W przypadku niezaakceptowania indywidualnej oferty Kupującego przez Sprzedającego (Usługodawcę), Administracja jest zwolniona z odpowiedzialności. W takiej sytuacji Użytkownikom przysługują wewnętrzne narzędzia rozwiązywania sporów. Administracja po konsultacji z dwoma stronami będzie dążyła do polubownego załatwienia sporu.
7. Administracja Platformy KPW nie ponosi odpowiedzialności za wystawione Zapytania Ofertowe, które pomimo wykonania przez jednego z dostawców nie zostały zamknięte przez osobę wystawiającą zapytanie.
8. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakupy dokonane poza Platformą KPW.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odstąpienie od umowy Kupującego lub zaniechanie dostarczenia wybranej usługi i produktu.

Obowiązki Sprzedającego (Usługodawcy) oraz Kupującego

1. Dostęp do danych Kupującego otrzymuje tylko osoba, której oferta została przez niego wybrana.
2. Każda zarejestrowana osoba oraz firma korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
3. Osobą odpowiedzialną za zamieszczone ogłoszenie na Platformie KPW jest Użytkownik który tego dokonał.
4. Każdy z Użytkowników bez względu na grupę do której należy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych oraz danych firm.
5. W przypadku zmiany danych firmy oraz cen jak i innych danych np danych do wysyłki każdy jest zobowiązany do aktualizacji ich w terminie do 14 dni.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za siłę hasła które daje dostęp do Platformy
7. Sprzedający (Usługodawca) jest zobowiązany do podania numeru konta, na które Kupujący ma dokonać przelewu jeśli kupuje towar z przedpłatą
8. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych do wysyłki oraz wszelkich danych kontaktowych do zrealizowania umowy przez Sprzedającego (Ustawodawcę).
9. Każdy z Użytkowników jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących RODO oraz innych takich jak:
ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeksu cywilny.

Reklamacje

1. Reklamacji podlegają tylko produkty lub usługi kupione na Platformie KPW. Za zakupy dokonane poza Platformą KPW, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Zgłaszając reklamację należy podać:

a) imię i nazwisko reklamującego,
b) imię i nazwisko sprzedawcy,
c) nr zamówienia, którego reklamacja dotyczy,
d) szczegółowe informacje dotyczące transakcji,
e) opis zaistniałych problemów.

3. Reklamacji należy dokonać poprzez [formularz kontaktowy] lub bezpośrednio na adres e- mail: biuro@kuppanwyngiel.pl.
4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Blokad konta, usunięcie produktów lub zapytania

1. Kupujący może w dowolnej chwili usunąć swoje ogłoszenie.
2. Sprzedający mogą edytować treść swoich ofert, pod warunkiem, iż zmiana warunków sprzedaży będzie jasna i czytelna dla kupujących.
3. Naruszanie obowiązującego Regulaminu przez Użytkownika, prowadzi do trwałego usunięcia jego konta z Platformy KPW.
4. Administracja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zapytania ofertowego, jeśli nie będzie ono zawierało wszystkich danych wymaganych niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa.
5. Administrator może trwale usunąć ogłoszenie, jeśli narusza ono prawa autorskie lub prawa stron trzecich.
6. Użytkownik może zawiesić czasowo lub trwale usunąć swoje konto. Zawieszenie i usunięcie konta możliwe jest za pomocą [formularza zgłoszeniowego] lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kuppanwyniel.pl
7. W przypadku prób wpłynięcia na decyzję Kupującego, m.in. poprzez kontaktowanie się z nim na czacie po dokonaniu wyboru oferty, Administrator może zablokować lub usunąć konto Sprzedającego (Usługodawcy).
8. W przypadku opóźnień dłuższych niż 3 dni w płatności Faktur, konto Użytkownika może zostać zawieszone, do czasu uregulowania zaległości.

Zmiany w Regulaminie oraz pozostałe załączniki

1. Administrator Platformy KPW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
2. Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać od chwili udostępnienia na Platformie KPW.
3. Każdy Użytkownik Platformy KPW zostanie poinformowany. Brak akceptacji nowego regulaminu będzie równoznaczny z rezygnacją z korzystania z usług Platformy KPW.