Typ węgla | Sortyment węgla

Typy węgla

Węgiel kamienny miewa różny skład i pod tym wzglę­dem dzieli się na typy, z któ­rych te warte uwagi do zasto­so­wań domo­wych to:

• typ 31 – pło­mienny – wydziela mało gazów, nie spieka się, spala się dłu­gim czy­stym płomieniem
• typ 32 – gazowo-płomienny – wię­cej gazów, słabe spie­ka­nie, nieco wyż­sza war­tość opałowa
• typ 33 – gazowy – duża wydaj­ność gazów i smoły, silne spie­ka­nie, jesz­cze więk­sza war­tość opałowa

Jaki typ węgla wybrać?

Spie­ka­nie to zja­wi­sko pole­ga­jące na mięk­nię­ciu i skle­ja­niu się węgla w duże bryły w trak­cie spa­la­nia. Może to skut­ko­wać powsta­wa­niem żużla. W kotłach zasy­po­wych spie­ka­nie nie powo­duje więk­szych pro­ble­mów, chyba że jest na tyle inten­sywne, że utrud­nia prze­pływ powie­trza przez zasyp i kocioł wygasa.
Jeśli zależy ci na bez­pro­ble­mo­wym i czy­stym spa­la­niu – bierz typ 31. To naj­lep­szy węgiel do domo­wych pale­nisk, jed­nak cechuje go naj­niż­sza kalo­rycz­ność z całej tej trójki (oko­lice 24MJ/kg). Coś za coś, wszak dużą część war­to­ści opa­ło­wej węgla sta­no­wią sub­stan­cje smo­li­ste i gazowe.

T
yp 32 pro­du­kuje nieco wię­cej gazów, więc o ile możemy je spa­lić i ode­brać od nich cie­pło (np. paląc od góry w kotle z roz­bu­do­wa­nym wymien­ni­kiem, a nie takim do koksu), to warto roz­wa­żyć typ 32. Nie­znaczna spie­kal­ność w tym przy­padku nie powinna jesz­cze utrud­niać życia.

T
yp 33 for­mal­nie prze­zna­czony jest dla kok­sow­nic­twa, jed­nak spo­tyka się go na skła­dach węgla (możesz go kupić nawet o tym nie wie­dząc). To już wyż­sza szkoła jazdy. Pro­du­kuje mnó­stwo smoły i gazu, i palony tra­dy­cyj­nie w brudny spo­sób stwo­rzy wię­cej pro­blemu niż pożytku. Roz­pa­la­jąc go od góry można uzy­skać dodat­kową ener­gię ze spa­le­nia gazów, jed­nak ich zawar­tość jest na tyle duża, że trzeba się liczyć z bru­dze­niem kotła i komina. Węgiel ten spieka się sil­nie, stąd może być ogól­nie trudny do peł­nego spa­le­nia i powo­do­wać powsta­wa­nie żużla.

T
yp 34 i wyż­sze to już węgle czy­sto prze­my­słowe. Bez spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści nie ma sensu się za nie zabie­rać. W “cywil­nych” skła­dach opału nie powi­nie­neś na nie natra­fić (przy­naj­mniej świadomie).

Typy węgla

Węgiel dzieli się też na sor­ty­menty wg wiel­ko­ści ziarna. W kolej­no­ści od najgrubszych:

• kostka (6-20cm)
• orzech (2,5-8cm)
• gro­szek (0,8-3cm)
• miał węglowy (< 0,6cm)
• pył i muł (< 1mm)

Jaki sor­ty­ment węgla wybrać?

G
ene­ral­nie im ziarno grub­sze, tym węgiel lep­szy do zasto­so­wa­nia w domo­wym kotle. I nieco droż­szy. Reguła ta nie doty­czy eko­groszku, który jest zwy­kle droż­szy od kostki, a to przez duży popyt na węgiel o tej gra­nu­la­cji do kotłów podaj­ni­ko­wych.
Typowy kocioł zasy­powy jest w sta­nie spa­lać gro­szek, orzech i kostkę, ew. z domieszką miału. Do samego miału konieczny jest spe­cjalny kocioł zasy­powy lub podajnikowy

E
ko­gro­szek to han­dlowa nazwa groszku (teo­re­tycz­nie) pod­da­nego obróbce dosto­so­wu­ją­cej do użytku w kotłach podaj­ni­ko­wych – jest odsiar­czony i odka­mie­niony. O ile oczy­wi­ście mamy do czy­nie­nia z eko­grosz­kiem z zaufa­nego źró­dła, a nie tylko odsia­nym zwy­kłym węglem grosz­kiem. Z powo­dze­niem można nim palić także w zwy­kłym kotle zasy­po­wym, jed­nak prze­waż­nie jest to nie­opła­calne, jako że eko­gro­szek jest wyraź­nie droż­szy.

M
iał i pył to paliwa naj­gor­szej jako­ści. Dobry miał powi­nien przy­po­mi­nać raczej żwir niż pia­sek. Nie­stety uczciwi ina­czej pośred­nicy odsie­wają z miału grub­sze frak­cje. Bywa też, że w trak­cie trans­portu i skła­do­wa­nia miał zanie­czysz­cza się zie­mią i pia­skiem. Jego zakup to gene­ral­nie lote­ria, a co gor­sza ceny idą w górę wraz z upo­wszech­nia­niem się kotłów podaj­ni­ko­wych zdol­nych spa­lać nawet drobny miał względ­nie bez pro­blemu.

F
lot i muł to nie to samo. Gra­nu­la­cja taka sama, ale skład zupeł­nie różny. Flot jest czy­stym (tyle że bar­dzo drob­nym) węglem odzy­ska­nym z kopal­nia­nej wody. Pozo­sta­łość tego, co z tej wody się odstoi, to muł węglowy, który wciąż zawiera sporo węgla, ale rów­nież dużo popiołu. Uwa­żany jest za kiep­skie paliwo, ponie­waż ma kalo­rycz­ność niczym surowe drewno, trudno nim palić, a łatwo kop­cić. Jest jed­nak tani, dla­tego ludzie go kupują.

Materiał na licencji CC BY-SA. Rozpowszechnianie wysoce wskazane!
CzysteOgrzewanie.pl